Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Kontributi aforfe i paguar prej punetoreve emigrante

Pjesa me e madhe e punedhenesve kane bere qe shpenzimet per rregolarizim ti paguajne vet punetoret, ndersa, sipas ligjit, eshte plotesisht ne ngarkim te tyre. Ka nga ata te cilet pretendojne nje pagese me shume nga shuma e kontributit aforfe, e kane arritur deri ne ate pike sa te kerkojne deri ne 5.000 euro per disponibilitetin e rregolarizimit te nje personi. Kjo sjellje perben nje krim e quhet “estorsione” (marrje me dhune), parashikuar nga art. 629 i Kodit Penal.
Per ata punetore qe kane mundur te nisin kerkesen per rregolarizim (nen driten e qarkores se porsa cituar me lart, ne te cilen thuhet qe nje punetor ka te drejten e ndrrimit te punes gjate rregolarizimit), duhet te kujtojme qe keto sjellje mund te sanksionohen. Eshte e rendesishme qe ne te tilla raste te i interesuari te kete deshmitare e prova mbi shumen qe i ka dhene punedhenesit, i cili ka kondicionuar rregolarizimin me kushtin e pagimit nga punetori te nje shume te caktuar parash.
Ne te tilla raste, kush deshiron, mund te denoncoj punedhenesin e tij per krimin e estorsionit, natyrisht duke pretenduar kthimin e shumes e duke kerkuar gjithashtu demshperblim.

Siç e kemi pare, kerkesa per rregolarizim eshte e pergjitheshme, deklarohet kohezgjatja reale e raportit te punes, ose me mire se kur ka filluar realisht e se sa eshte paguar punetori per aktivitetin e ushtruar deri ne ate moment. Nderkohe, punetoret emigrante (te qetesuar per faktin qe kerkesa per rregolarizim eshte nisur, e per faktin qe mund te kene gjetur nje punedhenes te ri) mund te reagojne lirisht per marrjen e diferencave te pages. Punetoret mund te reagojne kundrejt punedhenesve per rekuperimin e diferencave duke u asistuar prej organizatave sindakale, duke bere te mundur qe t’u jepet sa i takon, kjo ne baze te tarifave te stabilizuara nga kontratat koklektive kombetare te punes (duke mbajtur parasysh se sa kane marre gjate periudhes se punes se ushtruar). Pa llogaritur rregolarizimin nga kendveshtrimi i kontributeve, pra mundesine e rekuperimit, jo vetem duke ju referuar tremujorit te mbuluar nga kontributi aforfe, por edhe per periudhat e meparshme, te cilat shpesh punedhenesit mohojne qe ti deklarojne.
Sipas urdherit juridik, e gjitha sa thuhet duhet te provohet, ndaj duhet te jete punetori i cili duhet te merret me prezantimin e deshmitareve e te dokumentave.