Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Eshte çfuqizuar libreza e punes

Behet fjale per nje lajm shume te rendesishem per punetoret emigrante e per punedhenesit e tyre. Pas gati 70 vjetesh te karieres se aplikimit te paqarte, libreza e punes del ne pension. Me dekretin legjislativ n.297 te 19 dhjetorit 2002, duke futur nje reforme ne sistemin e punesimit, libreza e punes eshte hequr e nuk eshte me e nevojshme si per punetoret italiane por edhe per emigrantet. Si rrjedhim, raporti i punes mund te rregullohet edhe pa qene nevoja e librezes se punes. Kush eshte ne poses te librezes mund ta rruaj si kujtim.
Ne te kaluaren e kemi shpjeguar disa here qe libreza e punes ishte shume delikate per punetoret e huaj pasi, karshi atyre, sepse per ta nuk jepej ne zyrat e komunes por prane Drejtorise Provinciale te Punes e mbi bazen e kerkeses se nje punedhenesi. Gjithashtu, me mbarimin e raportit te punes, libreza duhej te depozitohej prej punedhenesit ne zyren e punes, pa kaluar ne duart e punetorit, e kjo kishte krijuar shume konfuzion.
Tashme libreza e punes nuk duhet me kjo edhe per faktin qe komunikimi i te dhenave lidhur me punesimin e zgjidhjen e raportit te punes rregullohen nga shume norma te tjera, rregjistrime e dokumenta.