Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Formularët për bashkimin familjar

Me modelet e rinj S e T të ndryshuar nga D.Lgj. nr.5 i

Marrë nga www.interno.it

Decreti Ligjor nr.5 i 8 janarit 2007 ka ndryshuar pjesërisht normat mbi bashkimin familjar si rrjedhojë e udhëzimit europian 2003/86/CE
Sportelet Unike për Imigrimin, të krijuar nëpër Prefektura ose Zyra Qeveritare në Territor (shiko adresat) kanë kompetencat e duhura për pranimin e kërkesave për bashkim familjar.

Formulari S – Kërkesë për nulla osta (mospengesa) për bashkimin familjar
Bashkëlidhje të formularit S;
. Modeli S1 – Deklaratë mbi pranimin e të miturit.
. Modeli T2 – Deklaratë mbi pranimin e familjarëve.
. Modeli S2 – Deklaratë mbi raportin e punësimit.

Modeli T – Kërkesë për nulla osta (mospengesa) për hyrjen e familjarëve së bashku me të huajin
Bashkëlidhje të modelit T:
. Modeli T1 – Deklaratë mbi pranimin e të miturit.
. Modeli T2 – Deklaratë mbi pranimin e familjarëve.

Informacioni mbi trajtimin e të dhënave personale

*************

Për thellim:
Commento alle nuove norme sul ricongiungimento familiare
Zbatimi i udhëzimit 2003/86/CE
Circolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2007
E drejta e bashkimit familjar.Proçedura të reja.